Garantie vintageflutes

 

1. De verkoper garandeert dat de te leveren dwarsfluit voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij is van welke gebreken ook. 

2. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na aflevering. Voor nieuwe instrumenten wordt de garantieduur met 3 maanden verlengd. 

3. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 

4. Indien de koper binnen 3 of 6 maanden (nieuw) een beroep doet op deze garantie, zal de verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan, of als retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de koper, binnen de eerste 6 weken na de aankoopdatum naar keuze van koper zorg dragen voor herstel. 

5. De hier genoemde garantie geldt niet met betrekking tot de polsters en/of wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het laten vallen van of stoten ergens tegen of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen aan de dwarsfluit of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de dwarsfluit niet bestemd is. 

6. De beoordeling over de toepasselijkheid van de garantieclaim wordt gedaan door de geautoriseerde technicus van vintageflutes.